REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ WWW.RENTRY.ME (REGULAMIN)

§ 1. Definicje

Pojęcia użyte w treści Regulaminu, które zostały napisane wielką literą, mają następujące znaczenia:

 1. Bezpieczny protokół SSL – protokół służący do bezpiecznej transmisji zaszyfrowanego strumienia danych;
 2. Cookies – małe pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i zachowywane przez przeglądarkę na dysku twardym komputera Użytkownika;
 3. Formularz rejestracyjny – wniosek o założenie Konta na Platformie, złożony przez Użytkownika drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy, a następnie utrwalony w systemie teleinformatycznym;
 4. Rentry – podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną, którym jest Information Market S.A., z siedzibą we Wrocławiu (53-674) przy ul. Legnickiej 46A/10, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000394474, kapitał zakładowy 115.000 zł, opłacony w całości, NIP 8971658284, REGON 932650021;
 5. Gość– osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną,  korzystająca z Platformy, która szuka, przegląda i dokonuje wyboru Oferty;
 6. Gospodarz– osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, korzystająca z Platformy, która publikuje i oferuje Gościom swoją Ofertę;
 7. Konto– zarejestrowane konto Użytkownika na Platformie, dające mu dostęp do wszystkich funkcjonalności Platformy i umożliwiające mu korzystanie z nich, pod warunkiem przekazania w trakcie rejestracji wszystkich danych wymaganych przez Rentry;
 8. Regulamin– niniejszy regulamin Platformy internetowej www.rentry.me obejmujący swoim zakresem zasady Świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy na rzecz Użytkowników;
 9. Reklamacja – każde wystąpienie skierowane do Rentry przez Użytkownika, odnoszące się do jego zastrzeżeń dotyczących korzystania z Platformy;
 10. Oferta–  ogłoszenie Gospodarza w przedmiocie możliwości podnajmu jego powierzchni biurowej kierowane do Gościa;
 11. Platforma internetowa lub Platforma – zespół powiązanych ze sobą stron internetowych dostępnych pod adresem https://rentry.me/. Właścicielem i administratorem Platformy jest Rentry;
 12. Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171 poz. 1800 ze zm.);
 13. Użytkownicy- Gospodarze i Goście korzystający z Platformy;
 14. Zarejestrowani Użytkownicy– Gospodarze i Goście korzystający z Platformy, którzy założyli Konto na platformie i dokonali jego aktywacji.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad i warunków Świadczenia usług drogą elektroniczną przez Rentry, w tym korzystania z Platformy przez Użytkowników, w szczególności w zakresie procesu zakładania i usuwania Konta na Platformie, praw i obowiązków Rentry oraz Użytkowników, a także zasad odpowiedzialności oraz postępowania reklamacyjnego.
 2. Warunkiem korzystania z Platformy przez Użytkownika jest zapoznanie się z treścią Regulaminu  i jego akceptacja (włącznie z Polityką prywatności).

§3. Wyłączenia

 1. Regulamin nie normuje stosunku prawnego nawiązanego pomiędzy Rentry, a Gospodarzem w zakresie wynagrodzenia należnego Rentry za usługi świadczone na rzecz Gospodarza. Wzajemne prawa i obowiązki Rentry i Gospodarza, wykraczające poza przedmiot niniejszego Regulaminu, normuje odrębna umowa, która stanowi uzupełnienie postanowień Regulaminu. 
 2. Regulamin nie określa w żaden sposób praw i obowiązków wynikających ze stosunku prawnego w zakresie podnajmu, który zostanie nawiązany pomiędzy Gościem, a Gospodarzem. Treść umowy podnajmu pomiędzy Gościem oraz Gospodarzem określa tylko i wyłącznie odrębna umowa ustalająca prawa i obowiązki tych podmiotów. Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że Rentry nie będzie stroną umowy, o której mowa w pierwszym zdaniu, ani nie jest pośrednikiem w obrocie nieruchomościami. Rentry nie działa jako przedstawiciel, ani agent żadnego z Uczestników. 
 3. Rentry jako administrator i właściciel Platformy nie oferuje, ani nie zarządza żadnymi Ofertami.

§4. Zasady korzystania z Platformy 

 1. Dostęp do Platformy posiadają wszyscy użytkownicy sieci internet.
 2. W celu prawidłowego korzystania z Platformy wymagany jest dostęp do internetu oraz korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Chrome, Firefox, WebKit Mobile, Opera, Safari. 
 3. W przeglądarce internetowej wymagane jest włączenie obsługi Java Script oraz umożliwienie dopisywania plików Cookies. 
 4. Rentry zapewnia bezpieczny transfer danych, który odbywa się zawsze za pomocą Bezpiecznego protokołu SSL. 
 5. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Platformy przez Użytkownika może wymagać założenia Konta, zgodnie z ust. 6-9 poniżej.
 6. Założenie Konta przez Użytkownika odbywa się poprzez wypełnienie Formularza rejestracyjnego dostępnego na Platformie poprzez podanie adresu poczty elektronicznej, imienia i nazwiska oraz złożenie przez Użytkownika oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji treści Regulaminu i Polityki Prywatności.
 7. Z chwilą założenia Konta Użytkownik uzyskuje status Zarejestrowanego Użytkownika.
 8. Przed rozpoczęciem korzystania z Konta Zarejestrowany Użytkownik powinien dokonać aktywacji Konta, poprzez kliknięcie w link aktywacyjny znajdujący się w wiadomości e-mail wysłanej Zarejestrowanemu Użytkownikowi przez Rentry na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w Formularzu rejestracyjnym, a także ustawić hasło dostępu do Konta.
 9. Korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Platformy może wymagać wprowadzenia do Konta uzupełniających danych Zarejestrowanego Użytkownika takich jak:

W przypadku osoby fizycznej:

 • imię i nazwisko lub firma;
 • adres zamieszkania;
 • adres korespondencyjny;
 • adres elektronicznej skrzynki pocztowej;
 • numer PESEL;
 • numer paszportu (w przypadku braku numeru PESEL);
 • numer telefonu;

w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, mającej zdolność prawną; 

 1. firma (nazwa);
 2. adres;
 3. adres korespondencyjny;
 4. adres elektronicznej skrzynki pocztowej;
 5. numer KRS;
 6. numer telefonu;
 7. imię i nazwisko oraz funkcja osoby reprezentującej Użytkownika.
 8. Zarejestrowany Użytkownik może w każdej chwili wysłać żądanie usunięcia Konta z Platformy, w formie wiadomości e-mail na adres info@rentry.me lub pocztą na adres Rentry. Usunięcie Konta przez Gospodarza nie zwalnia go z zobowiązań wynikających z odrębnej umowy zawartej z Rentry.

§5. Opis funkcjonalności Platformy 

 1. Platforma oferuje Zarejestrowanym Użytkownikom pełen zakres funkcjonalności Platformy, w szczególności możliwość publikowania, oferowania, wyszukiwania, przeglądania i rezerwowania Ofert, w tym nawiązywania bezpośredniego kontaktu pomiędzy Gościem, a Gospodarzem.
 2. Gość może wyszukiwać i przeglądać Oferty Gospodarzy, korzystając z kryteriów takich jak cena, powierzchnia biura, liczba stanowisk pracy, lokalizacja, w celu zawężenia wyników wyszukiwania. 
 3. Gość wybiera Ofertę Gospodarza poprzez kliknięcie w przycisk Kontakt z Właścicielem                              i wyraża przy tym zgodę na przekazanie swoich danych kontaktowych Gospodarzowi. Gospodarz, jeżeli wyrazi taką wolę, umawia się na spotkanie z Gościem lub negocjuje finalne warunki Oferty bezpośrednio przez Platformę. Po uzgodnieniu warunków podnajmu, pomiędzy Gospodarzem i Gościem zostanie zawarta umowa podnajmu.   
 4. Prawo do anulowania rezerwacji Oferty i zaprzestania prowadzenia rozmów z Gospodarzem bądź Gościem jest uprawnieniem każdej ze stron. 
 5. W ramach działalności Platformy, Rentry udostępnia Gospodarzom przestrzeń na Platformie w celu przedstawienia Gościom przez Gospodarza następujących informacji o Ofercie:
 • Dane dotyczące Gospodarza;
 • Dane dotyczące powierzchni do podnajmu.
 1. Wszelkie informacje dotyczące Ofert („Treść Oferty”), znajdujące się na Platformie, mają charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i pochodzą tylko i wyłącznie od Gospodarza. Rentry nie ingeruje w żaden sposób w Treść Oferty opublikowaną przez Gospodarza, chyba że Rentry uzyska wiarygodną informację, że naruszają one powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub interes prawny osób trzecich, w szczególności autorskie prawa majątkowe lub dobra osobiste.

§6. Prawa i obowiązki Rentry

 1. Rentry zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania Świadczenia usług drogą elektroniczną w całości lub części, w szczególności poprzez zawieszenie działalności Platformy w przypadku wystąpienia awarii, błędu, usterki, a także prowadzenia prac modernizacyjnych lub naprawczych niezbędnych do poprawienia bądź przywrócenia funkcjonalności Platformy, na okres nie dłuższy niż jest niezbędny do poprawienia lub przywrócenia funkcjonalności Platformy.
 2. Rentry jest uprawniony usunięcia lub zablokowania Konta Zarejestrowanego Użytkownika, w przypadku uzyskania przez Rentry wiarygodnej informacji, że Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu lub prawa osób trzecich. 
 3. Rentry zastrzega sobie możliwość świadczenia dodatkowych usług na rzecz Gospodarza, które zostaną precyzyjnie określone w umowie, o której mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu.
 4. Rentry zastrzega sobie prawo do udostępniania Użytkownikom poszczególnych funkcjonalności Platformy opisanych w Regulaminie sukcesywnie, wraz z zakończeniem prac na danym etapie rozwoju Platformy.

§7. Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Platformy tylko i wyłącznie na własny użytek osobisty.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Platformy zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Zarejestrowany Użytkownik jest zobowiązany do podania w Formularzu rejestracyjnym, a także w jego Koncie prawidłowych i prawdziwych danych, a także do ich niezwłocznej aktualizacji w przypadku jakiejkolwiek zmiany.

§8. Zasady odpowiedzialności

 1. Rentry nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie z Platformy, a także za szkody powstałe w wyniku korzystania z Platformy w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Rentry nie odpowiada za okresowy brak możliwości korzystania z Platformy lub Konta, jeżeli okresowy brak możliwości korzystania wynika z przyczyn dotyczących siły wyższej.
 3. Rentry nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z Platformy, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Użytkownika wirusów komputerowych.
 4. Rentry nie odpowiada za Treść Oferty zamieszczanej przez Gospodarza na Platformie,w tym za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej pomiędzy Gospodarzem, a Gościem.

§9. Nota prawna

 1. Platforma stanowi własność Rentry, w tym wszelkie treści, grafiki i inne materiały zamieszczone na Platformie, za wyjątkiem Treści Ofert.
 2. Użytkownik nie może wykorzystywać treści, grafik lub innego rodzaju materiałów znajdujących się na Platformie  (w całości lub w części) w jakimkolwiek celu bez uprzedniej zgody Rentry, w szczególności Użytkownik nie może drukować, kopiować, modyfikować, pobierać na dysk twardy lub inny nośnik danych, a także zamieszczać w treści innych opracowań (np. dokumentach papierowych, publikacjach prasowych, stronach internetowych, blogach oraz mediach społecznościowych) treści, grafik lub innego rodzaju materiałów znajdujących się na Platformie (w całości lub w części).
 3. Rentry przysługują wszelkie prawa, w szczególności prawa autorskie do Platformy oraz do struktury baz danych w nim zawartych. 

§10. Ochrona danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami RODO oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych określone zostały w Polityce Prywatności, dostępnej pod linkiem https://rentry.me/polityka-prywatnosci

§11. Postępowanie reklamacyjne i tryb rozpatrywania Reklamacji

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia Reklamacji dotyczącej nieprawidłowego działania Platformy.
 2. Reklamacje można składać w formie wiadomości e-mail lub pocztą na adres Rentry. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika pozwalającego na jego identyfikację oraz dokładny opis nieprawidłowości działania Platformy.
 3. Rentry rozpatruje Reklamację i udziela Użytkownikowi odpowiedzi w terminie 30 dni (trzydziestu) od dnia jej otrzymania. 
 4. Z zakresu Reklamacji wyłączone są wady, usterki i nieprawidłowości związane z korzystaniem z Platformy, a wynikające z: błędów lub pomyłek Użytkownika; nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej lub łączy telekomunikacyjnych; posiadania przez Użytkownika łączy telekomunikacyjnych o zbyt niskiej przepustowości lub przepływności;  działalności podmiotów trzecich, za których działania Rentry nie odpowiada. 
 5. Rentry nie odpowiada za brak możliwości udzielenia odpowiedzi Użytkownikowi z powodu podania przez Użytkownika nieprawdziwego lub nieprawidłowego adresu korespondencyjnego lub adresu elektronicznej skrzynki pocztowej Użytkownika, a także w skutek nieprawidłowego działania serwera pocztowego obsługującego skrzynkę pocztową Użytkownika.

§12. Zmiany Regulaminu

 1. Rentry zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub zmiany warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania Platformy.
 2. Użytkownik zostanie powiadomiony o planowanej zmianie Regulaminu na co najmniej 14 (czternaście) dni przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu poprzez ogłoszenie zamieszczone na Platformie, w widocznym dla Użytkownika miejscu. Treść nowego regulaminu zostanie zamieszczona na Portalu i będzie określać datę, jego wejścia  w życie.

§13. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 3. Jeśli dowolne postanowienie zawarte w Regulaminie jest lub stanie się nieważne, bezprawne lub nieegzekwowalne, fakt ten nie będzie mieć żadnego wpływu na ważność pozostałych postanowień.
 4. Regulamin został opublikowany oraz udostępniony w Platformie w postaci umożliwiającej utrwalenie i zapisanie na dysku twardym komputera lub innym nośniku danych, w dniu 15.01.2021. Powyższa data jest także dniem wejścia w życie Regulaminu.
 5. Polska wersja językowa niniejszego Regulaminu ma pierwszeństwo w przypadku niezgodności z jakąkolwiek inną wersją językową.